Is de eindovereenkomst bindend?

 

De eindovereenkomst is een gewone overeenkomst naar burgerlijk recht. Partijen mogen dus over en weer van elkaar verwachten dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. De ene partij mag de andere partij aan die afspraken houden. Net als, bijvoorbeeld, met de koop of verkoop van een auto of een huis of met de overeenkomst van huur, of een abonnement op een krant of tijdschrift. Als dat niet gebeurt, is het in de geest van mediation natuurlijk voor de hand liggend dat over die situatie opnieuw in mediation wordt gegaan. Daarom wordt aangeraden om in de eindovereenkomst op te nemen dat partijen zich, ingeval er zich problemen mochten voordoen bij de nakoming van die eindovereenkomst, ertoe verplichten om toch eerst mediation te proberen, voordat men naar de rechter stapt. Het kan immers voorkomen dat de tekst van de eindovereenkomst niet geheel duidelijk blijkt te zijn, of dat partijen een kennelijk van elkaar verschillende opvatting hebben over wat er nu precies is afgesproken. Die situatie kan op zich natuurlijk hersteld worden als deze in een mediation bespreekbaar wordt gemaakt.

 

Als die mediation niet tot een oplossing leidt, kan "in rechte" nakoming worden gevorderd van de gesloten overeenkomst. Ook kan ontbinding daarvan worden gevorderd als een partij in gebreke blijft in het nakomen van de gemaakte afspraken en als niet verwacht kan worden dat die partij alsnog aan haar verplichtingen kan of zal voldoen. Uiteraard wordt in dat geval veelal een eis tot schadevergoeding tegen de wanpresterende partij ingesteld. De rechter doet dan uitspraak en die levert dan een zogeheten "executoriale titel" op. Daarmee kan de partij die de procedure heeft "gewonnen" naar de deurwaarder stappen om deze uitspraak uitgevoerd te krijgen.

 

Als een dergelijke situatie zich voordoet en partijen staan tegenover elkaar bij de rechter, ligt het voor de hand dat het oude conflict weer in volle omvang herleeft. Daarbij bestaat het gevaar dat een van de partijen "uit de school wil klappen" over wat er tijdens de mediation is gezegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin een partij - in de vertrouwelijkheid van de mediation - iets heeft toegegeven of bekend, waarvan de andere partij in de procedure bij de rechter gebruik wil maken. Dat staat natuurlijk haaks op de vertrouwelijkheid die partijen in de mediationovereenkomst hebben afgesproken en op het feit dat die vertrouwelijkheid blijft gelden, ook als de mediation is afgelopen.

Een partij die deze afspraak schendt is schadeplichtig.