Wat gebeurt er als mediation niet tot een oplossing leidt?

 

De partijen en de mediator hebben bij het sluiten van de mediationovereenkomst de verplichting tot inspanning afgesproken om het mediationproces goed te laten verlopen en de facto ook de inspanningsverplichting om met dit proces een einde aan hun geschil te maken. Als partijen in een mediation niet tot een oplossing kunnen komen en toch besluiten om hun geschil in rechte uit te vechten, dan kan op alles wat tijdens de mediation is gezegd en door partijen is verklaard en toegegeven geen beroep meer worden gedaan. Zij hebben immers in de mediationovereenkomst vastgelegd dat zij de vertrouwelijkheid zullen bewaren. Ook gelden in dat geval de eventueel al tijdens de mediation gemaakte afspraken niet meer.