Het verloop van het mediationproces

 

De mediation begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarin is onder andere vastgelegd dat partijen "de strijdbijl" even begraven en dat zij zich zullen inspannen om het mediationproces goed te laten slagen.

Voorts is daarin geregeld dat alles wat tijdens de mediation naar voren komt absoluut vertrouwelijk blijft.

Ook de mediator is uiteraard aan die vertrouwelijkheid gebonden.

De mediator begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat elke partij zijn standpunt naar voren kan brengen. Hij zorgt er ook voor dat de andere partij daadwerkelijk hoort wat de ander zegt en dat deze begrijpt wat wordt bedoeld.

Voorts geeft de mediator partijen inzicht in het gedrag en de manier waarop mensen die in een conflict verwikkeld zijn communiceren. De mediator schept helderheid in de elementen waaruit het conflict bestaat en in de belangen van de partijen. Hij leidt het gesprek in goede banen.

 

Indien partijen dit wensen of indien de mediator aangeeft dat opportuun te achten, kan met elk van de partijen een afzonderlijk gesprek (caucus) plaats vinden. Uitgangspunt daarbij is wél, dat de essentie van een dergelijk gesprek wordt teruggekoppeld aan de andere partij in een volgende mediationbijeenkomst.

 

Als duidelijk is waar het conflict precies om draait en welke belangen elke partij bij een oplossing heeft, begeleidt de mediator partijen bij het zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. De mediator stimuleert partijen daarbij in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieven.

 

Is die oplossing eenmaal gevonden, dan wordt schriftelijk vastgelegd hoe partijen hun geschil zullen oplossen. Die afspraken worden vervolgens vastgelegd in een (vaststellings-) overeenkomst, die door partijen wordt ondertekend.

Deze overeenkomst is juridisch bindend: partijen moeten zich dus daaraan houden.