JURAPOL is een juridische adviespraktijk, gespecialiseerd in:

 

Ambtenarenrecht  /  Arbeidsrecht  /  Medezeggenschapsrecht

 

met als activiteiten:

  • advisering en rechtsbijstand / bemiddelen en onderhandelen in rechtspositionele aangelegenheden
  • optreden als gemachtigde bij het voeren van procedures bij bezwaarschriftencommissies, rechtbanken (sector bestuursrecht en sector kanton) en bij de Centrale Raad van Beroep
  • ondersteuning van het overleg tussen de bestuurder en de ondernemingsraad.

Ik heb ruim 36 jaar ervaring op dit werkgebied, in het bijzonder bij de rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en aan de overheid gelieerde instellingen. 

 

U kunt rekenen op een professionele en effectieve ondersteuning en belangen-behartiging in dit specialisme.